40/30.08.2023 Se alege, domnul consilier Sîrbu Cristian, președinte de ședință, care va conduce lucrările ședințelor Consiliului Local al comunei Braloștița, pe durata lunilor septembrie, octombrie și noiembrie 2023
39/30.08.2023 Se alocă suma de 10.000 lei de la bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfircea
38/30.08.2023 Modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2023Anexa 1
37/30.08.2023 Rectificarea Bugetului local pe trimestrul III, anul 2023
36/19.07.2023 Se alocă suma de 4.000 lei de la bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei Valea Fântanilor, pentru construirea unui grad împrejmuitor
35/19.07.2023 Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare străzi în comuna Braloștița, strada Lalelelor, Vlad Țepeș, Țapelea, Mircea cel Bătrân, Școlii, Prunișor, Codrului și Gutiului, județul Dolj
34/19.07.2023 Modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2023, Anexa 1
33/19.07.2023 Rectificarea Bugetului local pe trimestrul III, anul 2023
32/27.06.2023 Modificarea HCL nr.22/26.05.2023 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractului de servicii de proiectare și execuție lucrări aferenți obiectivului de investiții „Sistem de canalizare ape uzate în comuna Braloștița satele: Braloștița, Valea Fântânilor și Sfârcea, județul Dolj”, Anexa 1
31/27.06.2023 Aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul nr.370/22.05.2018 „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea”
30/27.06.2023 Se aprobă Organigrama și Ștatul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Braloștița, Anexa 1Anexa 2
29/27.06.2023 Se aprobă înființarea Serviciului voluntar pentru situații de urgență, Anexa 1Anexa 2
28/27.06.2023 Se aprobă înființarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Braloștița, Anexa 1Anexa 2
27/27.06.2023 Se aprobă acordarea facilității fiscale de scutire de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2022, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3Anexa 4
26/27.06.2023 Rectificarea Bugetului local pe trimestrul II, anul 2023
25/24.06.2023 Delegarea către UAT a depunerii aplicației de finanțare pentru proiectul „Transport școlar verde pentru elevii din județul Dolj
24/15.06.2023 Modificarea HCL nr.20/26.5.2023 privind participarea comunei Braloștițala la Parteneriatul LEADER cu denumirea „GAL AMARADIA JIU”
23/26.05.2023 Se aprobă asigurarea cofinanțării după încheierea contractului de servicii de proiectare și execuție lucrări, cu suma de 368.641,65 cu TVA, pentru realizarea obiectivului de investiții „Sistem de canalizare ape uzate în comuna Braloștița satele: Braloștița, Valea Fântânilor și Sfârcea, județul Dolj
22/26.05.2023 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractului de servicii de proiectare și execuție lucrări aferenți obiectivului de investiții „Sistem de canalizare ape uzate în comuna Braloștița satele: Braloștița, Valea Fântânilor și Sfârcea, județul Dolj” și a devizului general actualizat, Anexa 1Anexa 2
21/26.05.2023 Se alege, domnul consilier Epure Ștefan, președinte de ședință, care va conduce lucrările ședințelor Consiliului Local al comunei Braloștița, pe durata lunilor iunie, iulie și august 2023
20/26.05.2023 Aprobarea participării comunei Braloștița la Parteneriatul LEADER cu denumirea „GAL AMARADIA JIU”
19/26.05.2023 Se aprobă Execuția bugetului local al comunei Braloștița, la finele trimestrului I pe anul 2023, Anexa 1
18/26.05.2023 Rectificarea Bugetului local al comunei Braloștița
16/14.04.2023 Se aprobă Asocierea cu unitățile administrativ-teritoriale învecinate în vederea achiziționării unei instalații de dezintegrare moleculară, cogenerare și valorificare energetică precum și amenajarea unui parc fotovoltaic
15/29.03.2023 Se aprobă Planul de pază al comunei Braloștița pentru anul 2023
14/29.03.2023 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitatății de învățământ Școala Gimnazială Braloștița
13/22.02.2023 Se alege, domnul consilier Preduleasa-Pană Gheorghe, președinte de ședință, care va conduce lucrările ședințelor Consiliului Local al comunei Braloștița, pe durata lunilor marti, aprilie, mai 2023
12/22.02.2023 Se aprobă Execuția bugetului local al comunei Braloștița, la finele trimestrului IV pe anul 2022, Anexa 1
11/22.02.2023 Stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Braloștița și a celor din cadrul Serviciului public de Alimentare cu apă - comuna Braloștița, începând cu data de 01.02.2023, Anexa 1Anexa 2
10/22.02.2023 Se aprobă investiția „Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitatății de învățământ Școala Gimnazială Braloștița
9/31.01.2023 Aprobarea documentației de atribuire aferentă Contractului de delegare a gestiunii activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor la Depozitul Ecologic de Deșeuri Mofleni - Craiova
8/31.01.2023 Aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2023, Anexa 1
7/31.01.2023 Se aprobă Planul anual de acțiune în domeniul serviciilor sociale la nivelul comunei Braloștița pentru anul 2023, Anexa 1
6/31.01.2023 Aprobarea organizării rețelei școlare din comuna Braloștița pentru anul școlar 2023-2024, Anexa 1
5/31.01.2023 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Alimentare cu Apă - comuna Braloștița, Anexa 1
4/31.01.2023 Se aprobă Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2023, Anexa 1
3/31.01.2023 Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Braloștița pe anul anul 2023, Anexa 1Anexa 2
2/31.01.2023 Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Braloștița pentru implementarea proiectului „HUB de servicii MMSS-SI MMSS”
1/06.01.2023 Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2022 a secțiunii de dezvoltare cu suma de 617.788,56 lei, din excedentul bugetului local
45/22.12.2022 Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV, anul 2022
44/22.12.2022 Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, Anexa 1
43/17.12.2022 Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV, anul 2022
42/08.12.2022 Aprobarea cuantumului burselor și a numărului acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Braloștița în anul școlar 2022-2023
41/08.12.2022 Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV, anul 2022
40/22.11.2022 Se alege, domnul consilier Strinoiu Georgel, președinte de ședință, care va conduce lucrările ședințelor Consiliului Local al comunei Braloștița, pe durata lunilor decembrie 2022, ianuarie și februarie 2023
39/22.11.2022 Se aprobă Execuția Bugetului local al comunei Braloștița, la finele trimestrului III, anul 2022, Anexa 1
38/22.11.2022 Modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2022, Anexa 1
37/22.11.2022 Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV, anul 2022
36/28.10.2022 Modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2022, Anexa 1
35/28.10.2022 Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV, anul 2022
34/28.10.2022 Aprobarea cofinanțării de la bugetul local a investiției „Sistem de canalizare ape uzate în comuna Braloștița, satele: Braloștița, Valea Fântânilor și Sfircea, județul Dolj
33/28.10.2022 Aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Sistem de canalizare ape uzate în comuna Braloștița, satele: Braloștița, Valea Fântânilor și Sfircea, județul Dolj
32/28.10.2022 Stabilirea locației de depozitare provizorie a deșeurilor colectate de la locuitorii comunei Braloștița
31/28.10.2022 Elaborarea și aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în județul Dolj
30/28.10.2022 Aprobarea Actului adițional nr.6 la Contractul nr.370/22.05.2018 „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea”
29/28.09.2022 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Braloștița
28/28.09.2022 Se alocă suma de 14.000 lei de la bugetul local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfircea
27/28.09.2022 Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022
26/16.08.2022 Se alege, domnul consilier Sîrbu Cristian, președinte de ședință, care va conduce lucrările ședințelor Consiliului Local al comunei Braloștița, pe durata lunilor septembrie, octombrie și noiembrie 2022
25/16.08.2022 Se aprobă Execuția Bugetului local al comunei Braloștița, la finele trimestrului II, anul 2022, Anexa 1
24/18.07.2022 Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul III, anul 2022
23/18.07.2022 Se aprobă susținerea financiară a Asociației Club Sportiv Valea Fântânilor, în anul competițional 2022-2023, Anexa 1
22/24.06.2022 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare străzi în comuna Braloștița, în satele Braloștița și Sfircea, județul Dolj”
21/24.06.2022 Stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență din bugetul local, Anexa 1, Anexa 2Anexa 3
20/24.06.2022 Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul II, anul 2022, Anexa 1
19/25.05.2022 Se alege, domnul consilier Popa Marin, președinte de ședință, care va conduce lucrările ședințelor Consiliului Local al comunei Braloștița, pe durata lunilor iunie, iulie și august 2022
18/25.05.2022 Aprobarea procedurii privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, Anexa 1Anexa 2
17/25.05.2022 Atribuirea și încheierea contractului „Delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj” și aprobarea tarifelor aferente
16/25.05.2022 Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul II, anul 2022
15/28.04.2022 Se aprobă Execuția Bugetului local al comunei Braloștița, la finele trimestrului I, anul 2022, Anexa 1
14/25.03.2022 Aprobarea dezmembrării imobilului proprietate publică a comunei Braloștița, înscris în cartea funciară nr.33972 a localității Braloștița
13/25.03.2022 Se aprobă Execuția Bugetului local al comunei Braloștița, la finele trimestrului IV, anul 2021, Anexa 1
12/25.03.2022 Aprobarea Planului de pază al comunei Braloștița pentru anul 2022, Anexa 1
11/25.03.2022 Se aprobă cuantumul sumelor și a numărului acestora acordatele elevilor din invățământul preuniversitar de stat din comuna Braloștița în semestrul II al anului școlar 2021-2022
10/03.02.2022 Se alege, domnul consilier Șuriche Viorel, președinte de ședință, care va conduce lucrările ședințelor Consiliului Local al comunei Braloștița, pe durata lunilor martie, aprilie și mai 2022
9/03.02.2022 Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Alimentare cu Apă - comuna Braloștița pentru anul 2022, Anexa 1
8/03.02.2022 Aprobarea Planului anual al achizițiilor publice pentru anul 2022, Anexa 1
7/03.02.2022 Aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Braloștița pentru anul 2022, Anexa 1, Anexa 2
6/03.02.2022 Se aprobă proiectul „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Braloștița, județul Dolj”, Anexa 1, Anexa 2
5/28.01.2022 Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2022 ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, Anexa 1
4/28.01.2022 Aprobarea organizării rețelei școlare din comuna Braloștița pentru anul școlar 2022-2023, Anexa 1
3/28.01.2022 Darea în administrare temporară a serviciului de operare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”
2/28.01.2022 Aprobarea Actului adițional nr.5 la Contractul nr.370/22.05.2018 „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea”, Anexa 1
1/06.01.2022 Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2021 a secțiunii de funcționare cu suma de 21.991,65 lei, din excedentul bugetului Serviciului Public de Alimentare cu Apă -  comuna Braloștița
51/22.12.2021 Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, Anexa 1
50/22.12.2021 Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Braloștița, trimestrul IV, anul 2021
49/07.12.2021 Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Braloștița, trimestrul IV, anul 2021
48/26.11.2021 Aprobarea Actului adițional nr.4 la Contractul nr.370/22.05.2018 „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea”
47/26.11.2021 Se aprobă neasumarea responsabilității de către UAT comuna Braloștița a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru Școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative
46/26.11.2021 Alocarea sumei de 17.000 lei în vederea achiziționării de cadouri pentru copiii din învățământul preșcolar și școlar de la unitățile de învățământ de pe raza comunei Braloștița, cu ocazia sărbătorilor de iarnă
45/26.11.2021 Se aprobă execuția Bugetului local al comunei Braloștița, la finele trimestrului III, anul 2021, Anexa 1
44/26.11.2021 Se alege, domnul consilier Bobîrneci Ion, președinte de ședință, care va conduce lucrările ședințelor Consiliului Local al comunei Braloștița, pe durata lunilor decembrie 2021, ianuarie și februarie 2022
43/01.11.2021 Desemnarea unui reprezentant al consiliului local al comunei Braloștița pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct al Școlii Gimnaziale Braloștița
42/25.10.2021 Se aprobă, începând cu data de 01.11.2021, prețul pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită pentru comuna Braloștița, la nivelul de 4.99 lei mc, exclusiv TVA
41/25.10.2021 Modificarea și actualizarea Organigramei și Ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Braloștița, pentru anul 2021, Anexa 1Anexa 2
40/25.10.2021 Se aprobă realizarea obiectivului de investiții „Sistem de canalizare ape uzate în Comuna Braloștița, satele: Braloștița, Valea Fântânilor și Sfircea, județul Dolj”, Anexa 1Anexa 2
39/14.10.2021 Modificarea Programului anul al achizițiilor publice pentru anul 2021Anexa 1
38/14.10.2021 Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Braloștița, trimestrul IV, anul 2021
37/29.09.2021 Modificarea Programului anul al achizițiilor publice pentru anul 2021Anexa 1
36/29.09.2021 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amenajare zonă pentru sport și agrement - Construire teren de sport cu gazon sintetic”
35/29.09.2021 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire Grădiniță, sat Valea Fântânilor, comuna Braloștița, județul Dolj”
34/29.09.2021 Se alocă suma de 7.000 lei cu titlu de sprijin financiar Parohiei Valea Fântânilor, pentru construirea unui gard împrejmuitor la Biserica Parohială „Adormirea Maicii Domnului” din satul Racovița
33/29.09.2021 Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Braloștița, trimestrul III, anul 2021
32/29.09.2021 Se constată încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Sîrbu Silvică, consilier local ales pe lista Partidului Social Democrat
31/27.08.2021 Se aprobă Indicatorii de performanță ai Serviciului public de alimentare cu apă, comuna Braloștița, Anexa 1
30/27.08.2021 Se alege, domnul consilier Cimpoeru Virgil, președinte de ședință, care va conduce lucrările ședințelor Consiliului Local al comunei Braloștița, pe durata lunilor septembrie, octombrie și noiembrie 2021
29/12.08.2021 Se permite accesul Consiliului Județean Dolj - Centrul Județean pentru protecția naturii, turism și dezvoltare rurală durabilă Dolj, în calitate de administrator al ariilor naturale protejate, pe terenul de 2000mp, aparținând domeniului public al comunei Braloștița, pentru refacerea habitatelor afectate de cantitățile mari de deșeuri aflate în zona ariilor naturale protejate, Anexa 1
28/12.08.2021 Completarea Anexei nr.1 la HCL nr.3/27.01.2020, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului comunei Braloștița, Anexa 1
27/30.07.2021 Modificarea Programului anul al achizițiilor publice pentru anul 2021Anexa 1
26/30.07.2021 Rectificarea Bugetului local al anului 2021
25/30.07.2021 Se aprobă execuția Bugetului local al comunei Braloștița, la finele trimestrului II, anul 2021, Anexa 1
24/25.06.2021 Se aprobă transformarea unor funcții publice vacante în funcții publice de nivel superior, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat și modificarea Organigramei și Ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Braloștița, pentru anul 2021, Anexa 1Anexa 2
23/25.06.2021 Se constată încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Sultana Ilie Iulian, consilier local ales pe lista Partidului Social Democrat
22/28.05.2021 Aprobarea Actului adițional nr.3 la Contractul nr.370/22.05.2018 „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea” și a tarifelor aferente
21/28.05.2021 Se alege, domnul consilier Preduleasa-Pană Gheorghe, președinte de ședință, care va conduce lucrările ședințelor Consiliului Local al comunei Braloștița, pe durata lunilor iunie, iulie și august 2021
20/28.05.2021 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local BraloștițaAnexa 1
19/28.05.2021 Se aprobă Planul de pază al comunei Braloștița pentru anul 2021
18/28.05.2021 Se aprobă execuția Bugetului local al comunei Braloștița, la finele trimestrului I, anul 2021, Anexa 1
17/23.04.2021 Modalitatea de gestiune a activității de administrare a Depozitului de Deșeuri Mofleni
16/12.04.2021 Aprobarea cuantumului unei burse de merit/studiu/socială și a numărului acestora, acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, în anul 2021
15/12.04.2021 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Alimentare cu Apă - comuna Braloștița, Anexa 1
14/12.04.2021 Se aprobă Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2021Anexa 1
13/12.04.2021 Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Braloștița pe anul 2021, Anexa 1Anexa 2
12/29.03.2021 Se aprobă acordarea facilităților fiscale de scutire de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2020 inclusiv, datorate bugetului local al comunei Braloștița, Anexa 1
11/29.03.2021 Se alege, domnul consilier Braboveanu Mihai, președinte de ședință, care va conduce lucrările ședințelor Consiliului Local al comunei Braloștița, pe durata lunilor martie, aprilie și mai 2021
10/25.02.2021 Se aprobă Execuția bugetului local al comunei Braloștița, la finele trimestrului IV, anul 2020, Anexa 1
9/29.01.2021 Aprobarea Actului adițional nr.2 la Contractul nr.370/22.05.2018 „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea” și a tarifelor aferente, Anexa 1
8/29.01.2021 Se aprobă Planul local de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2021, Anexa 1
7/29.01.2021 Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2021-2030 la nivelul comunei Braloștița, Planul local de acțiuni în domeniul serviciilor sociale, Procedura de lucru pentru identificarea copiilor aflați în situații de risc și monitorizării copiilor cu dizabilități, Procedura de lucru privind identificarea și înregistrarea cazurilor de violență în familie, Anexa 1, Anexa 2Anexa 3
6/29.01.2021 Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a comunei Braloștița, pentru anul școlare 2021-2022, Anexa 1
5/29.01.2021 Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Construire Grădiniță, sat Valea Fântânilor, comuna Braloștița, județul Dolj
4/29.01.2021 Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare străzi în comuna Braloștița, satele Sfircea, Braloștița și Valea Fântânilor, județul Dolj
3/06.01.2021 Se aprobă utilizarea sumei de 21.991,65 lei din excedentul anual al bugetului Serviciului Public de Alimentare cu Apă pentru acoperirea golului de casă la secțiunea de funcționare
2/06.01.2021 Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2020, a secțiunii de dezvoltare, din excedentul bugetului Serviciului Public de Alimentare cu Apă
1/06.01.2021 Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2020, a secțiunii de dezvoltare, din excedentul bugetului local
34/22.12.2020 Rectificarea Bugetului local al comunei Braloștița, trimestrul IV, anul 2020
33/18.12.2020 Se ia act și se constată încetarea, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de viceprimar al comunei Braloștița, a domnului Strinoiu Georgel, ca urmare a demisiei sale
32/18.12.2020 Se aprobă execuția Bugetului local al comunei Braloștița, la finele trimestrului III, anul 2020, Anexa 1
31/18.12.2020 Aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, Anexa 1
30/18.12.2020 Rectificarea Bugetului local al comunei Braloștița, trimestrul IV, anul 2020
29/04.12.2020 Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Braloștița în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Braloștița
28/04.12.2020 Rectificarea Bugetului local al comunei Braloștița, trimestrul IV, anul 2020
27/04.12.2020 Se alege în funcția de viceprimar al comunei Braloștița domnul Strinoiu Georgel, consilieri local din partea PNL
26/04.12.2020 Alegerea comisiei de numărare a voturilor
25/04.12.2020 Constituirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braloștița, Anexa 1
24/04.12.2020 Se alege domnul consilier Strinoiu Georgel președinte de ședință, pe durata lunilor decembrie 2020 - februarie 2021
23/12.10.2020 Se alocă suma de 16.500 lei, cu titlul de sprijin financiar, Parohiei Sfircea, pentru înlocuirea acoperișului bisericii Sfântul Nicolae din satul Schitu
22/24.09.2020 Se aprobă asocierea comunei Braloștița, prin Consiliul Local Braloștița, în vederea constituirii „Asociației GAZ NV Dolj”, în calitate de membru fondator, Anexa 1Anexa 2
21/24.09.2020 Modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2020, Anexa 1
20/24.09.2020 Rectificarea Bugetului local al comunei Braloștița în trimestrul III, anul 2020
19/05.09.2020 Modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2020, Anexa 1
18/05.09.2020 Rectificarea Bugetului local al comunei Braloștița în trimestrul III, anul 2020
17/31.08.2020 Se aprobă execuția bugetului local al comunei Braloștița, la finele trimestrului II anul 2020, Anexa 1
16/31.07.2020 Se aprobă acordarea facilității fiscale de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al comunei Braloștița, Anexa1
15/25.06.2020 Se alocă suma de 5.000 lei de la Bugetul local al comunei Braloștița pe anul 2020, cu titlu de sprijin financiar, Parohiei din satul Valea Fântânilor
14/20.05.2020 Se aprobă execuția Bugetului local al comunei Braloștița, la finele trimestrului I, anul 2020, Anexa 1
13/20.05.2020 Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare străzi în comuna Braloștița”
12/30.04.2020 Rectificarea Bugetului local pe trimestrul II, anul 2020
11/19.03.2020  Se aprobă execuția bugetului local al comunei Braloștița, la finele trimestrului IV, anul 2019, Anexa 1
10/12.02.2020 Se aprobă un număr de 27 burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna Braloștița, aferente anului 2020
9/12.02.2020 Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Alimentare cu Apă - comuna Braloștița, pentru anul 2020, Anexa 1Anexa 2
8/12.02.2020 Se aprobă Programul anul al achizițiilor publice pentru anul 2020, Anexa 1
7/12.02.2020 Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Braloștița pentru anul 2020, Anexa 1Anexa 2
6/12.02.2020 Validarea mandatului de consilier local al domnului Toma Gheorghe
5/27.01.2020 Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2020, Anexa 1
4/27.01.2020 Se aprobă neasumarea responsabilității de către UAT comuna Braloștița a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru Școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative
3/27.01.2020 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Braloștița, începând cu data de 1 ianuarie 2020, Anexa
2/08.01.2020  Se aprobă utilizarea sumei de 14.000 lei din excedentul anual al bugetului Serviciului Public de Alimentare cu Apă - comuna Braloștița pentru acoperirea golului de casă la secțiunea de funcționare în vederea asigurării drepturilor salariale pentru luna decembrie 2019
1/08.01.2020 Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2019 cu suma de 117.000 lei, din excedentul bugetului local
47/27.12.2019 Aprobarea organizării rețelei școlare pentru anul 2020-2021, Anexa 1
46/27.12.2019 Validarea Dispoziției primarului nr.219/23.12.2019 privind rectificarea bugetului local
45/27.12.2019 Aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare
44/27.12.2019 Se aprobă Actul adițional nr.1 la Contractul nr.370/22.05.2019 „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea”
43/27.12.2019 Modificarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare în județul Dolj și Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pe raza comunei Braloștița
42/12.12.2019 Rectificare bugetului local pe trimestrul IV, anul 2019
41/12.12.2019 Aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020
40/28.11.2019 Se aprobă execuția bugetului local al comunei Braloștița, la finele trimestrului III, anul 2019, Anexa 1
39/28.11.2019 Se aprobă participarea comunei Braloștița la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TERRANOVA GAZ, Anexa 1Anexa 2
38/21.11.2019 Se alocă suma de 13.000 lei de la bugetul local al comunei Braloștița pe anul 2019, cu titlul de sprijin financiar, Parohiei din satul Valea Fântânilor, pentru achiziționarea unui sistem de încălzire
37/21.11.2019 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului public de alimentare cu apă, Anexa 1
36/21.11.2019 Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV, anul 2019
35/21.11.2019 Se revocă HCL nr.33/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului public de alimentare cu apă
34/21.11.2019 Se revocă HCL nr.32/2019 privind rectificarea bugetului local
33/01.11.2019 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Anexa 1
32/01.11.2019 Rectificarea Bugetului local pe trimestrul IV, anul 2019
31/01.11.2019 Se aprobă demolarea, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, a imobilului - magazie cărămidă, în suprafață de 550mp, situată în intravilanul satului Braloștița
30/01.11.2019 Modificarea Organigramei și Ștatului de funcții al aparatului de specialitate la Primarului comunei Braloștița, Anexa 1Anexa 2
29/25.10.2019 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Braloștița, Anexa 1
28/25.10.2019 Se aprobă prețul de pornire al licitației publice în plic închis, a cantității totale de 344 mc volum brut masă lemnoasă din specia plop euramerican
27/13.09.2019 Aprobarea documentelor necesare demarării și derulării procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii contractului de delegare prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dolj”
26/13.09.2019 Aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare
25/13.09.2019 Rectificare Bugetului local pe trimestrul III, anul 2019
24/13.09.2019 Încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Gogoșanu Ionuț
23/14.08.2019 Aprobarea procedurii de acordare a înlesnirilor la plată, constând în scutirea de majorări de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale cuvenite bugetului local, de către persoanele fizice
22/14.08.2019 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare infrastructură rutieră de transport în comun Braloștița, județul Dolj”
21/25.07.2019 Actualizarea chiriei pentru cele două spații - cabinet medical
20/25.07.2019 Aprobarea diminuării prețului de pornire la licitația publică cu plic închis, a cantității de masă lemnoasă din afara fondului forestier proprietate publică a comunei Braloștița
19/25.07.2019 Aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Braloștița, în trimestrul II, pe anul 2019
18/27.06.2019 Aprobarea depunerii solicitării de finanțare a investiției finanțate prin Fondul de Dezvoltare și Investiții și de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finalizează prin Fondul de Dezvoltare și Investiții pentru proiectul „Sistem de canalizare ape uzate în comuna Braloștița, satele Braloștița, Valea Fântânilor și Sfârcea, județul Dolj”
17/27.06.2019 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Sistem de canalizare ape uzate în comuna Braloștița, satele Braloștița, Valea Fântânilor și Sfârcea, județul Dolj”
16/14.06.2019 Rectificarea Bugetului local, trimestrul II, anul 2019
15/31.05.2019 Valorificarea prin licitație publică în plic închis, a cantității de masă lemnoasă din afara fondului forestier proprietate publică a comunei Braloștița - plantația de plopi situată pe părțile laterale ale DC160
14/31.05.2019 Alocarea sumei de 5.200 lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfircea din comuna Braloștița
13/31.05.2019 Se aprobă execuția bugetului local al comunei Braloștița, la finele trimestrului I pe anul 2019, pe secțiuni
12/24.04.2019 Se aprobă Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2019, Anexa 1
11/24.04.2019  Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Braloștița pe anul 2019, Anexa 1Anexa 2Anexa 3 
10/29.03.2019 Aprobarea Planului de pază al comunei Braloștița
9/12.03.2019 Actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare strada Viilor, sat Sfircea, comuna Braloștița, județul Dolj”
8/27.02.2019 Stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență din bugetul local
7/31.01.2019 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de specialitate al primarului comunei Braloștița, începând cu data 01.01.2019, Anexa 1
6/31.01.2019 Se aprobă execuția bugetului local al comunei Braloștița, la finele trimestrului IV anul 2018, pe secțiuni
5/31.01.2019 Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2019
4/31.01.2019 Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a comunei, pentru anul școlar 2019-2020
3/31.01.2019 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Compartimentului de Asistență Socială organizat la nivelul comunei
2/31.01.2019 Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2020 la nivelul comunei Braloștița și Planul local de acțiuni în domeniul serviciilor sociale la nivelul comunei
1/04.01.2019 Acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2018 a secțiunii de dezvoltare, din excedentul bugetului local
56/21.12.2018 Aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019, Anexa 1
55/17.12.2018 Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV, anul 2018
54/10.12.2018 Se aprobă întreținerea și/sau repararea infrastructurii pe toată perioada de monitorizare a investiției finanțată prin PNDR-AFIR „Modernizare Strada Codrului în satul Racovița, comuna Braloștița, județul Dolj”
53/10.12.2018 Se aprobă realizarea accesului public la investiția finanțată prin PNDR-AFIR fără perceperea de taxe pentru o perioadă de 5 ani de la finalizarea investiției „Modernizare Strada Codrului în satul Racovița, comuna Braloștița, județul Dolj”
52/10.12.2018 Modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Braloștița
51/10.12.2018 Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV, anul 2018
50/26.11.2018 Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV, anul 2018
49/17.11.2018 Emiterea acordului de principiu al Consiliului Local Braloștița în vederea traversării cu conducta de aducțiune a apei din zona Răcari, a drumului de exploatație din comuna Braloștița, sat Sfircea, în vederea alimentării cu apă a comunei Scaești
48/17.11.2018 Transformarea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Braloștița 
47/17.11.2018 Modificarea și completarea Anexei nr.1 și 2 a HCL nr.13/2018 privind înființarea și organizarea „Serviciului Public de Alimentare cu Apă - Comuna Braloștița”, Anexa 1Anexa 2
46/17.11.2018 Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV, anul 2018
45/31.10.2018 Se aprobă execuția bugetului local al comunei Braloștița, la finele trimestrului III, anul 2018, Anexa 1
44/20.10.2018 Modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2018, Anexa 1
43/20.10.2018 Aprobarea virării de credite bugetare între programele aceluiași capitol bugetar
42/20.10.2018 Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare strada Viilor, sat Sfircea, comuna Braloștița, județul Dolj”
41/30.09.2018 Alocarea sumei de 6.000 lei de la bugetul local al comunei Braloștița pe anul 2018 pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfircea din comuna Braloștița
40/23.09.2018 Se desemnează reprezentanții Consiliului Local Braloștița pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Braloștița
39/23.09.2018 Modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2018, Anexa 1
38/23.09.2018 Rectificarea Bugetului local pe trimestrul III, anul 2018
37/31.08.2018 Se alocă suma de 10.000 lei de la bugetul local al comunei Braloștița pe anul 2018, pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei Valea Fântânilor, pentru achiziționarea de obiecte bisericești
36/31.08.2018 Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare DC 160, comuna Braloștița, județul Dolj
35/31.08.2018 Se aprobă virarea de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, în trimestrul III al anului 2018
34/12.08.2018 Se aprobă proiectul „Construcții grădinițe regiunea Sud-Vest” - cod Mysmis 125156 și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat
33/27.07.2018 Se modifică și se completează HCL nr.28/2017 privind stabilirea indemnizației de ședință la care au dreptul consilierii locali
32/27.07.2018 Începând cu data de 01.08.2018 se numește domnul Lățea Cristian Răzvan în funcția contractuală de Șef serviciu în cadrul Serviciului public de alimentare cu apă al comunei Braloștița
31/27.07.2018 Rectificarea Bugetului local al comunei Braloștița pentru anul 2018
30/11.07.2018 Se aprobă execuția Bugetului local al comunei Braloștița, la finele trimestrului II, anul 2018
29/11.07.2018 Se aprobă tăierea plantației de plopi situată pe părțile laterale ale drumului comunal DC160 și valorificarea masei lemnoase rezultate
28/29.06.2018 Modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2018
27/29.06.2018 Se modifică și se completează Anexa nr.2 la HCL nr.7/16.02.2018 privind aprobarea Bugetului local al comunei Braloștița pe anul 2018
26/29.06.2018 Se aprobă prețul de 3 lei/mc pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită în comuna Braloștița, atât pentru populație cât și pentru restul utilizatorilor, începând cu data de 01.07.2018
25/29.06.2018 Se aprobă contractele cadru accesorii Contractului „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea” și a tarifelor aferente
24/29.06.2018 Se aprobă Regulamentul privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în comuna Braloștița
23/29.06.2018 Validarea mandatului de consilier local al doamnei Moraru Constantina
22/29.06.2018 Încetarea de drept și vacantarea mandatului de consilier local al domnului Amza Ion
21/25.05.2018 Se aprobă schimbarea titularului contractului de furnizare a energiei electrice de pe numele Consiliului Local Braloștița pe numele Școlii Gimnaziale Braloștița
20/25.05.2018 Se aprobă achiziționarea de de servicii juridice de consultanță
19/25.05.2018 Transformarea funcțiilor publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal și referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul compartimentului agricol
18/27.04.2018 Se aprobă execuția Bugetului local al comunei Braloștița, la finele trimestrului I, anul 2018
17/27.04.2018 Se aprobă Planul de pază al comunei Braloștița pentru anul 2018
16/30.03.2018  Se aprobă constituirea ca parte civilă a UAT Comuna Braloștița, cu suma de 7427,741 lei, în dosarul nr.787/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiași
15/30.03.2018 Se aprobă constituirea ca parte civilă a UAT Comuna Braloștița, cu suma de 1709,84 lei, în dosarul nr.762/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiași
14/30.03.2018 Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Braloștița pentru anul 2018
13/30.03.2018 Se aprobă înființarea și aprobarea Serviciului Public de alimentare cu apă - comuna Braloștița
12/30.03.2018 Se alege în funcția de viceprimar al comunei Braloștița, domnul consilier Gașpăr Marin
11/30.03.2018 Schimbarea din funcție a viceprimarului comunei Braloștița
10/09.03.2018 Încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația World Vision România și cu Școala Gimnazială Braloștița pentru implementarea proiectului „Pâine și mâine” prin inițierea unui program de tip „Școală după școală”
9/09.03.2018 Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea
8/16.02.2018 Se aprobă Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2018 al comunei Braloștița
7/16.02.2018 Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Braloștița pe anul 2018
6/06.02.2018 Transformarea funcției publice de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul compartimentului contabilitate, în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent
5/06.02.2018 Se aprobă încheierea unui contract de prestări de servicii pentru conducerea contabilității și întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale
4/30.01.2018 Aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2018
3/30.01.2018 Stabilirea salariilor aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Braloștița începând cu data de 01.01.2018
2/08.01.2018 Aprobarea utilizării excedentului bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă
1/05.01.2018  Acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2017 a secțiunii de dezvoltare, din excedentul bugetului local